ΠΟΡΟΙ

Οι πόροι και η περιουσία της εταιρείας προέρχονται:

1) από εισφορές  των ιδίων των εταίρων, των μελών ή τρίτων φυσικών προσώπων ή ιδιωτικών και δημόσιων φορέων και Ο.Τ.Α.

2) Από αμοιβές για υπηρεσίες που προσφέρει.

3) Από πωλήσεις βιβλίων και άλλων εντύπων η αντικειμένων.

4) Από συνδρομές.

5) Από έσοδα αναφορικά με διαφημιστικές δραστηριότητες κύρια σε Μ.Μ.Ε.

6)Από συμμετοχή σε ερευνητικά και άλλα επιδοτούμενα προγράμματα.

7) Από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη δραστηριότητα.

Τα ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία που θα αποκτήσει η εταιρεία στα χρόνια λειτουργίας της, μετά τη λύση της, περιέρχονται στην περιουσία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.).